Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.   Dowiedz się więcej
[zamknij]


Kontakt

Limex Plus Sp. z o.o.

Salon sprzedaży.
Bydgoszcz ul. Toruńska 280
tel.: +48 52 582 97 69

t-mobile 733 336 696

PN-PT  8:00 - 16:00

 

Limex Plus Sp. z o.o.

Salon Sprzedaży.

Bydgoszcz ul. Toruńska 280
tel.: +48 52 582 97 69

t-mobile 733 336 696

PN-PT  8:00 - 16:00

Partnerzy

RODO

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie ogólne), celem zapewnienia właściwej ochrony Państwa danych osobowych, zmieniają się zasady dotyczące ich przetwarzania przez Limex Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy.

 

Przykładamy szczególną wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Kontrahentów.

 

  1. I. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Państwa danych jest Limex Plus Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Fordońskiej 393, 85 – 766 Bydgoszcz, wpisana do Rejestrów Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000229664, kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 5542627548, REGON: 340003430, e-mail: biuro@limexplus.pl.

 

  1. II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych przetwarza uzyskane od Państwa dane w następujący sposób:

 

1)      Dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystywane są w poniżej wymienionych celach:

a)      zawarcia i wykonania umowy przez czas jej trwania i rozliczeń z nią związanych,

b)      wykonania ciążących na Administratorze danych obowiązków prawnych (np. podatkowych),

c)      w zakresie jaki jest niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami.

2)      Okres, przez jaki będą przechowywane dane osobowe:

a)      przez czas, w którym Administrator danych może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków,

b)      przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy,                     a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów - przez czas trwania postępowań.

 

W przypadku gdy podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, ich nieudostępnienie Administratorowi danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

 

  1. III. UPRAWNIENIA KONTRAHENTA

 

Posiadają Państwo następujące uprawnienia:

 

1)      Prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia,  usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,

2)      Prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych. W takiej sytuacji Administrator danych jest zobligowany do zaprzestania przetwarzania Państwa danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw  i wolności lub polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie roszczeń (np. w postępowaniu sądowym),

3)      Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4)      Prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,

5)      Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Z praw, wskazanych w pkt 1) – 4) powyżej możecie Państwo skorzystać poprzez bezpośredni kontakt z Administratorem danych.

 

  1. IV. ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH

 

Administrator danych pozyskuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jednak, w przypadku ich nieudostępnienia, nie będzie możliwe zawarcie lub realizacja umowy.

 

  1. V. UDOSTĘPNIENIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

 

Administrator danych jest uprawniony do przekazywania danych osobowych, na podstawie odrębnych umów, następującym podmiotom:

a)      upoważnionym pracownikom oraz osobom współpracującym  z Administratorem danych w celu realizacji umów,

b)      zamawiającemu w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia  i realizacji usług na podstawie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

c)      podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne,

d)      podmiotom świadczącym usługi z zakresu doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego oraz BHP, działającym na zlecenie Administratora danych,

e)      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,

f)       podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) w celu dokonania przelewów i zwrotów,

g)      innym podmiotom, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa.

 

  1. VI. PRZECHOWYWANIE DANYCH

 

Administrator danych stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz  z rozwojem technologii, potrzeb oraz dostępnych sposobów zabezpieczeń.

 

  1. VII. COOKIES

 

W przypadku korzystania ze stron internetowych Administratora danych, Administrator danych wykorzystuje pliki cookies w celach statystycznych, reklamowanych oraz funkcjonalnych. Jednakże w przypadku wyłączenia ich przez Państwa w przeglądarce internetowej, nie będą zbierane żadne informacje. Szczegóły związane z plikami cookies znajdują się na stronie: www.limexplus.pl.

  1. VIII. PROFILOWANIE

 

Administrator danych nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w oparciu o przekazane przez Państwa dane osobowe.

 

  1. IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 

NOWE PROMOCJE !!! ZAPRASZAMY DO SALONU SPRZEDAŻY !!!
Podłogi sportowe | Podłogi Drewniane Bydgoszcz | Limex Plus | Wszystkie prawa zastrzeżone

facebook